Wsparcie dla Ciebie

Fundacja wspiera osoby indywidualne prowadząc:

 

warsztaty i szkolenia

 

Szkolenie, bardziej niż warsztat, nastawione jest na przekazywanie wiedzy. Natomiast podczas warsztatów nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności praktycznych, poprzez metody aktywizujące uczestników. Autorskie spotkania warsztatowo-szkoleniowe Fundacji opierają się na założeniu, że ludzie najlepiej uczą się przez doświadczenie. Tematyka spotkań dotyczy szeroko rozumianych umiejętności miękkich i każdorazowo dostosowana jest do potrzeb oraz wymagań uczestników.

Więcej informacji dotyczących warsztatów i szkoleń dostępnych jest tutaj.

 

grupy wsparcia

 

Grupa wsparcia składa się z osób zmagających się z podobnymi trudnościami, szukających wsparcia  lub rozwiązania swoich problemów, które podczas cyklicznych spotkań dzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród uczestników tworzy się szczególna więź. Nabierają przekonania, że ich cierpienie nie jest już ciężarem niesionym samotnie, przestają czuć się wyizolowani z powodu swoich trudnych doświadczeń. Każda grupa buduje atmosferę akceptacji i zaufania, dzięki czemu biorący udział w spotkaniach otwierają się i zaczynają dzielić się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, a także wiedzą, radościami i sukcesami.

Więcej informacji dotyczących grup wsparcia dostępnych jest tutaj.

 

sesje coachingowe

 

Istotą coachingu jest wspieranie klienta w określeniu oraz osiąganiu celów życiowych i zawodowych bez dawania mu gotowych rozwiązań. Relacja coachingowa opiera się na założeniu, że w Klient posiada potencjał i  zasoby, które wystarczy wydobyć. Coach nie doradza, nie ocenia, a wyłącznie towarzyszy klientowi w procesie rozwoju. Dzięki zastosowaniu neutralnych pytań, odpowiedniej struktury oraz zróżnicowanych narzędzi, pomaga Klientowi spojrzeć na przepracowywany temat z różnych perspektyw oraz odkryć możliwości, których dotychczas sobie nie uświadamiał.

Więcej informacji dotyczących coachingu dla osób indywidualnych dostępnych jest tutaj.

 

mediacje

 

Mediacje to sposób rozwiązywania sporów, w której mediator, jako neutralna osoba trzecia, pomaga stronom  we wzajemnej komunikacji, określeniu potrzeb, interesów i opcji oraz znalezieniu wspólnego, satysfakcjonującego obu uczestników mediacji rozwiązania. Stanowią również tańszą, szybszą i skuteczniejszą alternatywę dla procesów sądowych m.in. w sprawach rozwodowych, majątkowych, czy gospodarczych.

Więcej informacji dotyczących mediacji dostępnych jest tutaj.

 

terapię 

 

Terapia to forma pomocy osobom doświadczającym kryzysów, trudności emocjonalnych, a także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana sposobu przeżywania określonych sytuacji i reagowania na pojawiające się bodźce – na bardziej satysfakcjonujące zarówno dla samego Klienta, jak i dla jego otoczenia. Terapia może pomóc człowiekowi zrozumieć własne zachowanie, a także postępowanie innych osób, ułatwić wzajemne porozumienie, zmienić zachowania niepożądane, nauczyć nowych, polepszyć umiejętności komunikacyjne.

Więcej informacji dotyczących terapii dostępnych jest tutaj.

 

psychoedukację

 

Psychoedukacja jest to forma wsparcia Klienta/Pacjenta poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności z zakresu problemu, z którym aktualnie się mierzy. U podstaw psychoedukacji leży założenie, że większa wiedza dotycząca np. choroby, czy mechanizmów będących fundamentem określonych zachowań, pomaga szybciej zmienić sposób myślenia i postępowania na bardziej satysfakcjonujący, zdrowszy. Dzięki psychoedukacji zwiększa się świadomość Klienta, który otrzymuje wiedzę i narzędzia do lepszego radzenia sobie z sytuacją trudną, zmiany zachowań, poprawienia komunikacji i porzucenia biernej postawy na rzecz proaktywności.

Więcej informacji dotyczących terapii dostępnych jest tutaj.